Pravidla Auto Design Cupu


Závazná pravidla pro celý seriál AUTO Design CUPu


Ke každému dílčímu závodu budou pořadatelem vydány propozice a klasifikační řád, ve kterých bude mimo jiné hodnocení jednotlivých prvků v dané soutěži (např. počet trestných bodů při proražení retardérů, hodnocení časů atd.), doplňující informace a podmínky pro start v dané soutěži, časové údaje, místo a zázemí dané soutěže, výše startovného, lepení povinných reklam a startovních čísel atd.

Posádka


Účast v soutěži je podmíněna dvoučlennou (jednočlennou) posádkou, kdy musí jezdec vlastnit platný řidičský průkaz a musí být starší 18 let. Spolujezdec- starší 18 let.

Posádka může v průběhu poháru - Auto Design Cup- měnit vozidlo, které však musí splňovat podmínky pro danou třídu, do které bylo na začátku sezony přihlášeno – nebo vyšší.Nesplní-li vozidlo podmínky dané třídy (nebo vyšší), bude posádka vedena jako nová a to i v celkovém pořadí.

Výměna spolujezdce je dovolena.

Ředitel závodu si vyhrazuje právo nepovolit start posádce bez udání důvodu. Zároveň má právo posádku během závodu vyloučit.

Vrácení startovného je možné pouze v případě, že se posádka z neúčasti omluví v čase, který umožní tuto posádku nahradit posádkou jinou.

Třídy

(zařazení dle obsahu vozu):

A1 do 1000 cm3

A2 do 1300 cm3

A3 do 1600 cm3

A4 do 2000cm3

A5 - 2WD nad 2000cm3

A5 - 4WD nad 2000cm3

A6 Diesel - Bez přepočtu turbomotorů

V případě přeplňování u benzínových motorů je jmenovitý zdvihový objem válců násoben koeficientem a vůz se převede do třídy, která odpovídá takto vypočítanému objemu. Koeficient u benzínových motorů, přeplňovaných jakýmkoli způsobem činí 1,7 násobek původního objemu.
U motorů rotačních  (Wankel) je koeficient 1,3.

Bodování závodu

1. místo - 10 bodů

2. místo - 8 bodů

3. místo - 6 bodů

4. místo - 4 body

5. místo - 2 body

Od 6.místa - 1 bod

 

Body za každý dílčí závod budou sečteny a započítány do celkového pořadí Auto Design Cupu (v jednotlivých třídách). V konečném hodnocení uspořádaných závodů bude každé posádce škrtnut jeden nejhorší výsledek. Nejhorším výsledkem se rozumí i neúčast ve vypsané soutěži nebo nedokončení soutěže. Při shodě celkových bodů rozhoduje umístění v první soutěži, při shodě v první soutěži, postupujeme k soutěži druhé, popř. třetí, až do rozhodnutí.

Seznamování s tratí

Seznamování s tratí mimo pořadatelem vypsaný čas bude považováno za nesportovní chování a posádce nebude umožněn start v soutěži, bez nároku vrácení startovného. V závažnějším případě i start do celého poháru.

Pojištění
Každá posádka je povinna uzavřít, na své náklady, krátkodobé úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti provozu vozidla na uzavřených tratích. Možnost uzavření tohoto pojištění bude na každém dílčím závodě poháru a to v místě administrativních přejímek. Nebo bude součástí startovného, kde pojištění zřizuje za posádky pořadatel daného závodu (bude upřesněno v propozicích). Je možné využít celoroční úrazové pojistky, která však musí být doplněna pojistkou odpovědnosti.

!! Bez těchto pojištění nebude posádce umožněn start v závodě !!

Pojištění pořadatelů celého seriálu Auto Design Cup je kryto pojistkou č.: 97765424-1 u HVP.

 

Povinné vybavení posádky (na uzavřené trati)

Pevně nasazené bezpečnostní přilby homologace "E" (FIA). Přilby musí přesahovat ušní boltce a musí být nasazené od startu RZ, po celou dobu jízdy na RZ, až do cíle RZ.

Oblečení pokrývající celé tělo (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty). Doporučené je oblečení z nehořlavého materiálu, kombinéza.

Rukavice (doporučení pouze u řidiče). Rukavice vhodné pro řízení motorových vozidel (ne gumové, igelitové apod.)

Pevná obuv.

 

Diskvalifikace !!!

Po celou dobu jízdy na uzavřené trati (RZ, okruh, plocha) nesmí být ve vozidle žádné volně ložené předměty. Je důrazně ZAKÁZÁNO převážet v soutěžním voze třetí osobu, zvíře a podobně. Dále je zakázáno vozit nádoby s palivem a jinými těkavými látkami.

 

TECHNICKÉ PŘEDPISY

Karoserie 

Vozidla typu motokára, buggy, kabriolet a roadster nejsou povolena.

Musí zůstat původní odpovídající typu, modelu a modelovému roku vozidla uvedeného v technickém průkazu.

Střešní okna budou povolena pouze v případě, kdy pořadatel dá souhlas pro daný závod. (Uvedeno v propozicích k danému závodu.)

Dodatečné upevnění čelního skla (v gumě) je doporučeno.

Dodatečné upevnění kapoty je doporučeno.V případě, že budou odstraněny výztuhy kapoty, musí být opatřena dodatečným jištěním (úchyty).

Tažná oka přední + zadní jsou povinná a musí být označeny kontrastní barvou. Tažná oka mohou být sériová a při soutěži musí být namontována a viditelně označena šipkou nebo kontrastní barvou.

Všechny otvory musí být zakryty mřížkou a nesmí obsahovat ostré hrany.

Nesmí být narušeny či odstraněny výztuhy předních dveří.

Okna musí byt během závodu zavřená !!! Zadní okna mohou být pro odvětrání vozu pootevřená (ne však plně otevřena).

Čelní okno nesmí být nahrazeno! Přední boční okna (řidič, spolujezdec) nesmí být nahrazena, s vyjímkou kdy pořadatel pro daný závod udělí vyjímku (viz. propozice závodu) a musí být doložen certifikát materiálu (povolený materiál dle přílohy J). Vozidla se sportovním průkazem pro rallye budou přijata pro jakýkoliv závod.  Zadní boční okna (levé + pravé) mohou být nahrazena, pouze povoleným materiálem dle přílohy J.

Doporučujeme ochranu motoru a převodovky (ližina).

Bezpečnostní rámy

Důrazně doporučujeme bezpečnostní rám, od schválených výrobců (ne doma dělané) viz. seznam FAS..
Bezpečnostní rám, musí  schématicky odpovídat některému typu uvedeném v příloze  J.
Montované bezpečnostní rámy jsou povolené, ale musí mít patřičnou homologaci.
Veškeré části rámu v dosahu připoutaného jezdce musí být obložený měkkým materiálem.
V případě nejasností ohledně konstrukce, či výroby rámu kontaktujte technického komisaře.
Veškeré konstrukce, které nesplňují tyto předpisy, je třeba předem konzultovat s technickým komisařem seriálu, který rozhodne o připuštění vozidla k závodu.

Interiér

Povinná výbava vozu dle zákona o pozemních komunikacích, platná STK, emise, ZP - dle charakteru soutěže - udává pořadatel v propozicích.

Musí být trvale ve voze dva nože na pásy. Musí být snadno dostupné pro jezdce a spolujezdce sedící ve svých sedadlech se zapnutými pásy.

Nevhodně nebo nedostatečně uchycené záznamové kamery budou kontrolovány i na startech RZ – takové vozidlo nebude mít povolen start až do odstranění závady.

Není povolena kombinace závodních nebo tuningových sedadel se sériovým bezpečnostním pásem.

Dveře jezdce a spolujezdce musí být zakryty buďto původním dveřním panelem nebo deskou z nehořlavého materiálu. Musí být provedeno tak, aby se o něj nemohl jezdec poranit.

Přístrojová deska je libovolná, nesmí však mít žádné ostré hrany.

Pásy a jejich uchycení

Je zakázáno připevňovat bezpečnostní pásy k sedadlům nebo k jejich držákům.

Jeden bezpečnostní pás může být instalován na upevňovacích bodech sériového vozu.

Doporučené geometrické umístění upevňovacích bodů je uvedeno na obr.

Ramenní pásy musí směřovat dozadu směrem dolů a nesmí být namontovány tak, aby tvořily úhel větší než 45° vzhledem k vodorovné rovině, měřeno v horní části opěradla a menší než 10°.

Maximální úhly vzhledem k ose sedadla jsou 20° divergentní nebo konvergentní (ramenní pásy se mohou křížit symetricky vzhledem k podélné ose předního sedadla).

Upevňovací body, které svírají s vodorovnou rovinou větší úhel, nesmějí být použity.

V tomto případě mohou být ramenní pásy instalovány na upevňovacích bodech břišních pásů zadních sedadel, namontovaných původně výrobcem vozu.

Břišní a stehenní pásy nesmějí procházet nad stranami sedadla, ale skrz sedadlo, aby na co největší ploše obepínaly pánevní krajinu.

Břišní pásy musí být umístěny přesně v prohlubni mezi hranou pánve a horní částí stehna. Nesmějí zasahovat do břišní krajiny.

Je třeba zabránit možnému poškození pásů třením o ostré hrany.

Pokud na sériové upevňovací body není možné namontovat ramenní a nebo stehenní pásy, nové upevňovací body se instalují na šasi, co možná nejblíže ose zadních kol pro ramenní pásy.

Ramenní pásy mohou být také připevněny k bezpečnostní konstrukci nebo na rozpěrnou tyč pomocí oka, nebo být připevněny na horní upevňovací body zadních pásů, nebo se opírat či být připevněny na příčnou vzpěru přivařenou mezi zadní vzpěry konstrukce (viz obr.) nebo na příčné trubkové výztuhy 

V tomto případě musí použití příčné vzpěry splňovat následující podmínky:

Příčná vzpěra musí být trubka o minimálních rozměrech 38 mm x 2,5 mm nebo 40 mm x 2 mm z uhlíkové oceli tažené za studena, bez svaru, o minimální pevnosti v tahu 350 N/mm2.

Výška této vzpěry musí být taková, aby ramenní pásy směrem dozadu směřovaly dolů pod úhlem mezi 10° a 45° vzhledem k vodorovné rovině, od horního okraje opěradla.

Pásy rozedřené nebo zeslabené vlivem slunce a chemikálií, je třeba vyměnit. V případě, že kovové části (spony atd.) jsou zdeformované nebo zrezivělé musí být nahrazeny. každý pás, který nefunguje dokonale, musí být vyměněn. Po havárii je nutné pásy nahradit novými.

Při výměně sériových sedadel je povinnost vyměnit bezpečnostní pás za minimálně čtyřbodový.

Pro každý nově vytvořený upevňovací bod se musí použít ocelová výztužná destička o minimální ploše 40 cm2 a tloušťce minimálně 3 mm

Princip upevnění na karoserii viz obr.

Sedadla a jejich uchycení

Pokud jsou změněna původní upevnění sedadel nebo držáky, díly musí být buď schválené pro toto užití výrobcem sedadel, nebo odpovídat dále uvedeným specifikacím.

Držáky sedadel musí být upevněny na kotvících bodech sedadel použitých na původním voze. Držáky sedadel musí být upevněny ke kotevním bodům pro upevnění sedadel.

Minimálně 4 úchyty na sedadlo, za použití šroubů o  minimálním průměru 8mm.

Upevnění na skeletu/šasi musí být minimálně 4 úchyty pro sedadlo za použití šroubů minimálně o průměru 8mm s podložkami.
Minimální kontaktní plocha mezi podpěrou, skeletem/šasi a podložkou jsou 40 cm² pro každý upevňovací bod.

Pokud jsou pro nastavení sedadel kolejnice, musí být takové, jaké dodává výrobce pro daný vůz nebo sedadlo, nebo s homologací „E“

Upevněni mezi sedadlem a držáky musí být tvořeno čtyřmi úchyty, dva vpředu, dva v zadní části sedadla, za použití šroubů s minimálním průměrem 8 mm a výztužemi, začleněnými do sedadla.

Minimální tloušťka materiálu držáku a podložek je 3 mm a pro lehké slitiny 5mm.

V případě použití polštáře mezi homologovaným sedadlem a členem posádky je maximální tloušťka tohoto polštáře 50 mm.

Upevnění sedaček musí být dostatečně pevné a tuhé!!!

Hasící přístroj

Hasící přístroj minimálně 2 kg musí být pevně připevněn v dosahu sedící připoutané posádky. Hasící přístroj musí mít platnou revizi nebo kontrolní budík (ukazatel se musí nacházet v zeleném poli). Hasící přistroj je platný 1 rok od data výroby..

Podvozek, brzdy, řízení

Úpravy jsou libovolné, ale nesmí být v rozporu s bezpečností provozu vozidla.

Spojka, převodovka, diferenciál

Úpravy jsou libovolné, ale nesmí být v rozporu s bezpečností provozu vozidla.

Motor

Úpravy jsou libovolné, musí však zůstat zachován obsah. A nesmí být v rozporu s bezpečným provozem vozidla.

Nádrž a vedení paliva

Musí zůstat zachovaná sériová, nebo lze použít bezpečnostní nádrž. Je-li tato nádrž ve vozidle, musí být oddělená nehořlavou přepážkou od posádky, a pod nádrží musí být otvory pro odtok uniklého paliva!

Umístění nádrže uvnitř vozidla musí být ve vzdálenosti 30 cm od obrysu vozidla.

Vedení musí zůstat sériové, nebo v případě vedení v interiéru musí být tzv. pancéřové a bez spojů. Musí být chráněno proti poškození a úniku paliva.

Elektrické a palivové vedení se nesmí nacházet mezi rámem a karoserií.

Palivové čerpadlo je libovolné. Je-li umístěné v interiéru musí být zabezpečeno proti zkratu, úniku paliva a úniku výparů.

Palivo musí být běžně prodáváno u benzínové pumpy nebo  palivo schválené FIA nebo  ASN dodané v sudech.

Výfuk

Úpravy jsou libovolné, ale nesmí být v rozporu s bezpečností provozu vozidla.

Baterie

Každá baterie musí být řádně upevněna, a zakryta, aby se zabránilo zkratu nebo úniku kapaliny. Musí být též zaizolován plusový pól.

Kola a pneumatiky

Pneumatiky typu slick, hřeby, sněhové řetězy nejsou povoleny

Nahřívání pneumatik je povoleno.

Kola včetně pneumatik nesmí přečnívat přes hrany blatníků.


Pravidla ke stažení v pdf